Previous
Next

โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชนPaxman USA Scalp Cooling News

โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน มีความเป็นมาจากการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยพบว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตต่างๆ ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ อาทิเช่น 
อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต

การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระดับภูมิภาค

แถลงการณ์สิทธิมนุษยชน

สารสิทธิ์

เอกสารเผยแพร่

สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือโทษประหารชีวิต

ติดต่อเรา