โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชนPaxman USA Scalp Cooling News

โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน มีความเป็นมาจากการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยพบว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตต่างๆ ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ อาทิเช่น 
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวดบทความประเด็น “ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยกับสิทธิมนุษยชน”

การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระดับภูมิภาค

แถลงการณ์สิทธิมนุษยชน

ข่าวและบทความ

เอกสารเผยแพร่

สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือโทษประหารชีวิต

ติดต่อเรา