โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน

โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน มีความเป็นมาจากการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยพบว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตต่างๆ ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ อาทิเช่น


1)มีการบังคับใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำให้มีการฟ้องร้องคดีเป็นจำนวนมาก
2) ภาครัฐมีงบประมาณที่จำกัด
3) การบริหารงานยุติธรรมยังขาดการประสานงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ของรัฐ และการดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เห็นว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีความสำคัญมากที่ ควรทำ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยประชาชนมีส่วนร่วม อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระดับภูมิภาค

เสียงจากพลังประชาชน

ข่าวและบทความ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ คปก. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ คปก. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ

อ่านเพิ่มเติม

แถลงการณ์: องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยห่วงใยเกี่ยวกับวิกฤตของฮ่องกงในปัจจุบัน และเกรงว่าจะขยายวงเป็นการเผชิญหน้ากันอย่างความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

แถลงการณ์ องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยห่วงใยเกี่ยวกับวิกฤตของฮ่องกงในปัจจุบัน และเกรงว่าจะขยายวงเป็นการเผชิญหน้ากันอย่างความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การชุม

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

X