โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน

โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน มีความเป็นมาจากการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยพบว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตต่างๆ ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ อาทิเช่น


1)มีการบังคับใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำให้มีการฟ้องร้องคดีเป็นจำนวนมาก
2) ภาครัฐมีงบประมาณที่จำกัด
3) การบริหารงานยุติธรรมยังขาดการประสานงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ของรัฐ และการดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เห็นว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีความสำคัญมากที่ ควรทำ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยประชาชนมีส่วนร่วม อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระดับภูมิภาค

เสียงจากพลังประชาชน

ข่าวและบทความ

ข้อเสนอ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในชั้นเจ้าพนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม

ข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม

อ่านเพิ่มเติม

จดหมายเปิดผนึก: ยุติการคุกคามต่อ Ms. Dinh Thi Phuong Thao และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนในเวียดนาม

จดหมายเปิดผนึก ยุติการคุกคามต่อ Ms. Dinh Thi Phuong Thao และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนในเวียดนาม เรียน  ฯพณฯ (ประธานาธิบดี / นายกรัฐมนตรี /

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

X