โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน

โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน มีความเป็นมาจากการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยพบว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตต่างๆ ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ อาทิเช่น


1)มีการบังคับใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำให้มีการฟ้องร้องคดีเป็นจำนวนมาก
2) ภาครัฐมีงบประมาณที่จำกัด
3) การบริหารงานยุติธรรมยังขาดการประสานงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ของรัฐ และการดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เห็นว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีความสำคัญมากที่ ควรทำ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยประชาชนมีส่วนร่วม อ่านเพิ่มเติม

ข่าวและบทความ

ข่าว

สนส. เปิดตัวรายงานการฟ้องคดีปิดปาก เสนอแนวทางป้องกันการคุกคามรูปแบบใหม่ ใช้กฎหมายปิดกั้นการแสดงออกประชาชน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ร่วมด้วยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) จัดงานเสวนาสถานการณ์ก

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

แผนการดำเนินงานโครงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด้วยพลังของประชาชน สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เครือข่ายประชาชนและเครือข่ายองค์กรที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนมีบทบาทในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2.เพื่อเสนอนโยบาย การปรับปรุง

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

สรุปประเด็น การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 10.00 น. นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน ส

อ่านเพิ่มเติม

แกลอรี่

ติดต่อเรา

X