สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) Union for Civil Liberty (UCL.)

ความเป็นมา
ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการพัฒนาของสังคมไทยได้ก้าวรุธหน้าไปอย่างมีเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพในหมู่คน ไทยด้วยกัน การสร้างสรรค์และส่งเสริมให้แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนได้ซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของประชาชนจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะบทเรียนในอดีตได้สอนให้เราตระหนักว่า “มีแต่การที่มนุษย์เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย’์และให์เกียรติซึ่งกันและ กันเท่านั้น จึงจะนํามาซึ่งสันติสุขในสังคม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2516 นักศึกษา นักวิชาการ ทนายความ และประชาชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ตระหนักใน คุณค่าแห่งสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกันก่อตั้ง สสส. ขึ้นในนาม “สหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นองค์กรที่ ทําหน้าที่ช่วยเหลือและพิทักษสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนผู้ถูก ละเมิดขั้นพื้นฐาน และเพื่อเผยแพร!แนวคิด ขอเสนอแนะแนวทางใน การแก้ไขปัญหาสิธิมนุษยชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
X