ความเป็นมา

ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการพัฒนาของสังคมไทยได้ก้าวรุธหน้าไปอย่างมีเสรีภาพ  เสมอภาคและภราดรภาพในหมู่คนไทยด้วยกัน  การสร้างสรรค์และส่งเสริมให้แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนได้ซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะบทเรียนในอดีตได้สอนให้เราตระหนักว่า  “มีแต่การที่มนุษย์เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ และให้เกียรติซึ่งกันและกันเท่านั้น จึงจะนำมาซึ่งสันติสุขในสังคม

เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2516  นักศึกษา  นักวิชาการ  ทนายความ  และประชาชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ตระหนักในคุณค่าแห่งสิทธิและเสรีภาพ  ได้ร่วมกันก่อตั้ง สสส. ขึ้นในนาม  “สหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนผู้ถูกละเมิดขั้นพื้นฐาน และเพื่อเผยแพร่แนวคิด ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิธิมนุษยชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

สสส. ได้ดำเนินกิจกรรมในการพิทักษ์  และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดมา   เช่น  การบริการอรรถคดี  เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย  รณรงค์ให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม  สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ฯลฯ

วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2526 สสส.  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคม  จึงเปลี่ยนชื่อจากสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน  มาเป็น  “สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)”

วัตถุประสงค์

 1. ศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
 2. ให้บริการโดยทั่วไปเพื่อขจัดการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 3. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การหรือสมาคมอื่น ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร  ได้ตื่นตัวในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  ทั้งนี้เพื่อกระจายความคิดและการปฏิบัติออกไปถึงระดับท้องถิ่น
 5. วางมาตรการและการดำเนินการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ
 6. คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนส่งเสริมสิทธิของประชาชนในด้านนิเวศวิทยา

หลักการในการดำเนินงาน

 1. ศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
 2. ให้บริการโดยทั่วไปเพื่อขจัดการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 3. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การหรือสมาคมอื่น ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร  ได้ตื่นตัวในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  ทั้งนี้เพื่อกระจายความคิดและการปฏิบัติออกไปถึงระดับท้องถิ่น
 5. วางมาตรการและการดำเนินการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ
 6. คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนส่งเสริมสิทธิของประชาชนในด้านนิเวศวิทยา

กิจกรรม – งานของ สสส.

งานรณรงค์  ดำเนินการรณรงค์ปัญหาสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เช่น  การยกเลิกโทษประหารชีวิตประเทศไทย การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

งานศึกษาวิจัย สสส. จัดให้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านต่าง ๆ และการแสดงทัศนะต่อประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แล้วนำออกเผยแพร่ ในรูปแบบแถลงการณ์ จดหมายเปิดผนึก รายงานสถาการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนประจำปี

งานเอกสารสิ่งพิมพ์ สสส. ได้จัดทำหนังสือรายงานการศึกษาโทษประหารชีวิต รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หนังสือเล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ สสส. จัดขึ้น

งานเสริมความรู้ทางกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ อนุสัญญา และกติการะหว่างประเทศว่าสิทธิมนุษยชนและกฎหมายให้แก่ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและสามารถนำหลักปฏิบัติและข้อกฎหมายไปใช้พิทักษ์สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม

งานบริการช่วยเหลือทางกฎหมาย  มีทนายความอาสาสมัครเพื่อคอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและช่วยดำเนินคดีให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรวม

งานส่งเสริมการรวมกลุ่ม  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  กรรมกร  ทนายความ  นักวิชาการ  และประชาชนทั่วไป  เพื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมในการพิทักษ์ปกป้องสิทธิมนุษยชน นักต่อสู้ของชุมชน

งานประสานงาน  มีการประสานงานกับบุคคลสถาบันการศึกษา  องค์การด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อร่วมกันส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

งานสมาชิกสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในปัญหาและแนวคิดสิทธิมนุษยชนให้กับสมาชิกของ  สสส.  เพื่อให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของ  สสส.  มากขึ้น

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

 1. นายศราวุฒิ ประทุมราช                      ประธานกรรมการ

Mr. Sarawut  Pratoomraj                    President

 1. นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์   รองประธานคนที่ 1

Mrss. laddawan tantivitayapitak      Vice President no. 1

 1. นายขรรค์เพชร ชายทวีป                     รองประธานคนที่ 2

Mr. Khanpet          Chaitaweep            Vice President no. 2

 1. นางสาวอรยา ไกรนิรากุล                     กรรมการฝ่ายการเงิน

Mrss. Oraya          Krainirakul              Committee Member on Finance

 1. นางสาวคอรีเยาะ มานุแช                      กรรมการฝ่ายกฎหมาย

Mrss.Koreeyor       Manuchae            Committee Member on Legal Issues

 1. นายบัณฑิต หอมเกษ                           กรรมการฝ่ายทะเบียนและสมาชิก

Mr. Bandit             Homket                  Committee Member on Registration

                                                                and Members

 1. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน                     กรรมการ

Mr. Pongsak          Jan-orn                  Committee Member

 1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช                    กรรมการ

Mr. Nattawat          Krittayanawat       Committee Member

 1. นายวรภัทร วีรพัฒนคุปต์                     กรรมการ

Mr.Vorapat           Veerapattankup      Committee Member

 1. นายประพจน์ ศรีเทศ                              กรรมการ

Mr. Prapoth     Srithet                             Committee Member

 1. นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง                  กรรมการ

Mrss. Supensri Poungkhoksung          Committee Member

หมายเหตุ-เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 25 มิถุนายน 2565 และได้รับอนุมัติจากนายทะเบียน 14 ธันวาคม 2565  มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี

สำนักงานติดต่อ

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)

109 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10320

โทรศัพท์  0-2275-4231-2 โทรสาร 0-2275-4230

Email: uclthailand@gmail.com