ภาคใต้ตอนล่าง : ประชุมครั้งที่4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 จังหวัดตรัง

ครั้งที่ 4     การประชุมเวทีอนุภูมิภาคใต้ตอนล่าง (ภาค 9) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เวทีที่ 1) ณ มูลนิธิอันดามัน ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วม 51 คน

ผลการดำเนินงาน :

        จากการเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่าง (ภาค 9) ทำให้ได้ข้อเสนอแนะจากการประชุมดังนี้

1) ควรมีการปฏิรูประบบการสอบสวนให้มีการถ่วงดุลอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยมีองค์กรภาคประชาชน หรืออาจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาโทษทางอาญา และอัยการมีส่วนร่วมในการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน เพื่อไม่ให้ความยุติธรรมเกิดความเบี่ยงเบน และจะต้องเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองพยานให้มีความปลอดภัย

2) การใช้ดุลยพินิจของตำรวจ อัยการ และศาลควรมีมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนมีความถูกต้องและได้รับความเป็นธรรม

3) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมในการรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริง

4) ควรลดทอนความเป็นโทษทางอาญาเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โดยใช้โทษทางปกครองแทน และมีบทลงโทษที่ค่อนข้างสูง เช่น กรณีที่ดินทำกินของชาวบ้าน

5) กรณีที่ทหารกระทำความผิดต่อพลเรือนควรขึ้นศาลยุติธรรมทางอาญาแทนการขึ้นศาลทหาร เพราะกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารใช้เวลาในการพิจารณาคดีค่อนข้างยาวนาน เช่น บางคดีใช้เวลามากถึง 5 ปี จึงทำให้ผู้ที่ถูกกระทำไม่ได้รับความยุติธรรมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

6) กองทุนยุติธรรมควรเป็นองค์กรอิสระ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ อย่างตรงไปตรงมา