การประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปกระบวนยุติธรรมทางอาญา วันที่ 7-8 กันยายน 2562 จังหวัดกรุงเทพฯ

Gallery