ตารางเปรียบเทียบร่างความเห็นและข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘