ภาคเหนือตอนล่าง: ประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 จังหวัดพิษณุโลก

X