แผนการดำเนินงานโครงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด้วยพลังของประชาชน สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เครือข่ายประชาชนและเครือข่ายองค์ […]

สรุปประเด็น การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 10.00 น. นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพขอ […]

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค

ในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 จั […]