1 สิงหาคม 2563 – งานเสวนาวิชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2463