ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความ
หัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยกับสิทธิมนุษยชน”

 

         ตามที่ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ได้มีประกาศเชิญขวนให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-35
ปี ส่งบทความเข้าประกวดให้หัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยกับสิทธิมนุษยชน” เพื่อส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวได้
แสดงความคิดเห็นโดยการนำเสนอบทความและเข้าร่วมกิจกรรมของ สสส. ในการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน และเพื่อเผยแพร่บทความในประเด็นความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยกับสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณชน

         บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาบทความของ สสส.ได้ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดบทความ ดังมีรายชื่อ
ต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 นายวรภัทร วีรพัฒนคุปต์
รางวัลที่ 2 นายอติรุจ ดือเระ
รางวัลที่ 3 นางสาวนันทัชพร ศรีจันทร์
รางวัลชมเชย นายอำนาจ มงคลสืบสกุล

         และขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ท่าน เดินทางไปรับรางวัล เกียรติบัตรและเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ สสส. ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ถนนประชาราษฏร์ ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563