สรุปประเด็น การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 10.00 น. นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพขอ …

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค

ในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 จั …