ข้อเสนอการปรับโครงสร้างตำรวจเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง โดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 30 มิถุนายน 2564

Download