แถลงข่าวสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 10 เด่น 10 ด้อย ประจำปี 2564 และ การเปิดตัวหนังสือ “ศ.เสน่ห์ จามริก กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย”