ความเห็นของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งกัน พ.ศ. … และ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. … (ฉบับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) โดยองค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ทำงานคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

 

Download